Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie pielęgnacyjne

Na jaki okres?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w zależności od okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności; na okres ważności orzeczenia lub na stałe.

Wysokość świadczenia: 1971 zł miesięcznie. Świadczenie podlega waloryzacji, czyli zwiększeniu jego wysokości, wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

 

Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie będącej rodziną zastępcza spokrewnioną;

4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa powyżej lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

2) osoba wymagająca opieki:

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna

 

Świadczenie podlega KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli w sprawie jest ustalona w/w koordynacja, wówczas organem właściwym jest Wojewoda Opolski

 

UWAGA!

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Rolnicy

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników, bądź domownicy świadczenia te przysługują:

 

Wniosek do pobrania:

PDFwniosek - świadczenie pielęgnacyjne.pdf (112,74KB)

Wersja XML