Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemoc

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?


Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Wyróżnia się 4 podstawowe formy przemocy domowej:

 1. Przemoc fizyczną – sprawca narusza nietykalność cielesną drugiej osoby. Bije ją, kopie, szarpie, policzkuje, dusi, popycha, krępuje, ciągnie za włosy, szturcha itp.
 2. Przemoc psychiczną – sprawca narusza godność osobistą ofiary. To najczęstsza forma przemocy w rodzinie i określa najszerszy wachlarz zachowań – od codziennej krytyki i upokarzania, po dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie (np. zabraniem dzieci, samobójstwem), nękanie, śledzenie, stawianie zakazów (np. wychodzenia z domu, kontaktowania się z rodziną, przyjaciółmi).
 3. Przemoc seksualną – sprawca narusza sferę seksualną ofiary, tzn. siłą lub groźbami zmusza do współżycia, gwałci lub nakłania do innych praktyk seksualnych wbrew jej woli. Do przemocy seksualnej zalicza się także głośne komentowanie wyglądu drugiej osoby, wyśmiewanie go, ocenianie sprawności seksualnej itp.
 4. Przemoc ekonomiczną – sprawca narusza własność ofiary lub ją zaniedbuje. Przemoc tego typu obejmuje takie zachowania jak okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego uzgodnienia itp. Przemocą ekonomiczną nazywa się też przypadki zaniedbywania dzieci przez rodziców – niezapewnianie im godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, brak opieki w chorobie, brak wsparcia psychicznego
  i materialnego.

Inny rodzaj zachowań:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.88.2019 Wójta Gminy Izbicko z dnia 30 grudnia 2019 r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji:

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otmicach, Szkoła Podstawowa w Izbicku, Przedszkole Publiczne w Izbicku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnicy, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MED.-Izb” s.c. w Izbicku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Caritas Diecezji Opolskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

1. Udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,

2. Podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,

3. Zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

4. wzywają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie,
na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

5. Opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, która zawiera propozycje działań pomocowych,

6. W określonych przypadkach powiadamiają Sąd, Prokuraturę, Policję, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołę lub inne jednostki w skład których wchodzą przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Rozstrzygają o ew. braku zasadności podejmowanych działań lub ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie

8. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej

 

Wersja XML