Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemoc

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?


Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

Przemoc psychiczna:

 

Przemoc seksualna:

 

Inny rodzaj zachowań:

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.96.2016 Wójta Gminy Izbicko z dnia 30 grudnia 2016 r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji:

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Gminy Izbicko, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MED.-Izb” s.c. w Izbicku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

1. Udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

2. Podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,

3. Zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

4. Opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, która zawiera propozycje działań pomocowych,

5. Rozstrzygają o braku zasadności podejmowanych działań.

Wersja XML