Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenia wychowawcze (500+) przyznawane są celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługiwać będzie na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 rż., bez kryterium dochodowego. 

Przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku petent informowany jest o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną (na podany we wniosku adres e-mail). W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może otrzymać informację dot. przyznania świadczenia bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.

Wzorem lat ubiegłych wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną, natomiast wnioski papierowe w przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021.

 

Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy 2021/2022  01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

 

Komu przysługuje?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi prawnemu dziecka;

3) opiekunowi faktycznemu dziecka;

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenia wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia;

 

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie podlega KOORDYNACJI

Zasiłek rodzinny nie jest należny, jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego zajmuje się Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, przy ul.Piastowskiej 14, 45-082 Opole.

Nr tel.: 77/ 452 43 39

Nr fax: 77/452 43 40

e-mail:

Strona Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. koordynacji

Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze składa się w organie właściwym - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku, a następnie zostaje on przekazany do rozpatrzenia i wydania decyzji Wojewodzie Opolskiemu.

Wniosek:

PDFWniosek świaczenie wychowawcze 500+.pdf (106,26KB)

Oświadczenie o zmianie numeru konta bankowego:

oświadczenie zmiana numeru rachunku bankowego.jpeg - wzór oświadczenia jest ten sam dla wszystkich świadczeń, stąd przy wypełnianiu oświadczenia prosimy o dopisanie na nim rodzaju świadczenia, w którym ma nastąpić zmiana nr konta oraz wskazanie miesiąca od którego środki mają zostać przekazane na nowe konto.

Na przykład dopisujemy: dotyczy świadczenia wychowawczego (500+), od stycznia 2021 r.

Wersja XML