Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym świadczenie może przysługiwać między innymi osobom bezrobotnym oraz wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, studentom, rolnikom czy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest na okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu. W przypadku ciąż mnogich okres pobierania świadczenia wynosi od 65 do 71 tygodni.

Wysokość świadczenia: 1000 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

 

Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

 

Komu przysługuje?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia;

3) rodzinie zastępczej (za wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku poniżej 7 roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko w wieku do 7 roku życia.

 

Kiedy nie przysługuje?

1) gdy co najmniej jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński;

2) gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego i innych świadczeń.
 

Świadczenie podlega KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli w sprawie jest ustalona w/w koordynacja, wówczas organem właściwym jest Wojewoda Opolski

 

UWAGA!

Świadczenie przysługuje osobie bezrobotnej bez względu na to, czy jest ona zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie, pobiera równocześnie zasiłek dla bezrobotnych, to świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości. Jest to wysokość różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

PDFwniosek - świadczenie rodzicielskie.pdf (110,83KB)

Wersja XML