Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

 

Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 30 października następnego roku kalendarzowego

 

Kryterium dochodowe:

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.

 

Komu przysługuje?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi prawnemu dziecka;

3) opiekunowi faktycznemu dziecka;

4) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 

Kiedy nie przysługuje?

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia się dziecka- przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży od porodu, jednorazowo w kwocie 1000 zł;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- jest należne, jeżeli dziecko zostaje pod faktyczną opieką osoby uprawnionej do dodatku. Przysługuje maksymalnie do 24 miesięcy kalendarzowych od urodzenia się dziecka, w przypadku ciąż mnogich 36 miesięcy oraz 72 miesięcy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką uprawnionego.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek:

 

3) samotnego wychowywania dziecka- przysługuje osobie samotnej, jeżeli nie zostało zaspokojone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, ponieważ:

W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna lub kawaler, wdowa lub wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się.

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, w kwocie 95 zł miesięcznie na jedno dziecko.

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- dodatek przysługuje miesięcznie w kwocie 90 zł na dziecko, do ukończenia przez nie 5 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub też w kwocie 110 zł miesięcznie, powyżej 5 roku życia dziecka, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

6) rozpoczęcia roku szkolnego- dodatek przysługuje w związku z wydatkami związanymi z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolonego albo rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). Dodatek wypłacany jest jednorazowo wraz z początkiem roku szkolnego w kwocie 100 zł.

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacany przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

 

Świadczenie podlega KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli w sprawie jest ustalona w/w koordynacja, wówczas organem właściwym jest Wojewoda Opolski

 

Od 01.01.2018 r. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego zajmuje się Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole.

Nr tel.: 77/ 452 43 39

Nr fax: 77/452 43 40

e-mail:

Strona Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. koordynacji

Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze składa się w organie właściwym - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku, a następnie zostanie on przekazany do rozpatrzenia i wydania decyzji Wojewodzie Opolskiemu.

 

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

PDFwniosek - zasiłek rodzinny - okres zasiłkowy 2020.2021.pdf (176,66KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych 2020.pdf (99,55KB)
PDFSR Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf (77,44KB)

PDFwniosek - zasiłek rodzinny - NOWY okres zasiłkowy 2021.2022.pdf (203,22KB)
PDFzałącznik do wniosku na zasiłek rodzinny.pdf (99,08KB)
PDFzałącznik do wniosku na zasiłek rodzinny dot. gospodarstwa rolnego.pdf (81,37KB)

Oświadczenie o zmianie numeru konta bankowego:

JPEGoświadczenie zmiana numeru rachunku bankowego.jpeg (71,88KB) - wzór oświadczenia jest ten sam dla wszystkich świadczeń, stąd przy wypełnianiu oświadczenia prosimy o dopisanie na nim rodzaju świadczenia, w którym ma nastąpić zmiana nr konta oraz wskazanie miesiąca od którego środki mają zostać przekazane na nowe konto.

Na przykład dopisujemy: dotyczy zasiłku rodzinnego, od stycznia 2021 r.

Wersja XML