Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z . późn. zm./ osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej są w kolejności:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

 

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi:  701, 00  zł

 

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż
300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

           

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości:  528,00  zł

 

Dokumentami niezbędnymi do skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej są:

Wersja XML