Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Dobry Start

Świadczenie  „Dobry  Start”  przysługuje  raz  w  roku  na  dziecko  uczące  się  w  szkole,  aż  do  ukończenia  przez  nie  20 lat  (także  w  przypadku  ukończenia  20  lat  w  bieżącym  roku  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego).  Dzieci  niepełnosprawne,  uczące  się  w  szkole,  otrzymają  świadczenie  do  ukończenia  przez  nie  24  roku  życia  (także  w  przypadku  ukończenia  24  lat   w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Komu przysługuje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

 

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start?

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 2020.pdf

Wersja XML